Add your listing here

Results 11 - 20 of 25

Hotel K2 (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၄၄၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-260000651

Hotel Mariner [2] (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၅၄၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2230676, 09-262835626

Jade Garden (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၆၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2230570, 052-2230547, 09-457404848

ကေမ႓ာဇဟသၤာ (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁/ေအ၊ ဗထူးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2230485, 09-977454543

ျမနႏၵာ (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁၀၊ ထံုးတန္းလမ္း၊ မင္းလမ္း ေထာင့္၊ ဇိုင္းဂႏိုင္း(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2222275, 052-2224576, 09-5019799

ျမန္မာမဂၤလာ (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၈၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-778115909

ျမန္မာမဂၤလာ (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၈၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၄)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-778115909

ဥႆေက်ာ္ (ဟိုတယ္မ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၉)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-259443300, 09-259443311

Royal Land (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၈/၁၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၉)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-792055522, 09-792055566

ေရႊဝါထြန္း (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ႐ွင္ေစာပုရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

052-2224285, 052-2221263