Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

အတၱရံ (ဟိုတယ္မ်ား)

ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ မႏၲေလးရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24927, 057-25765, 057-25764

စင္ဒရဲလား (ဟိုတယ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၁၄၊ ဗဟိုလမ္း၊ စစ္ကဲကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24411, 057-24860, 09-8703611, 09-965418455

Hotel KS (ဟိုတယ္မ်ား)

ၿမိဳ႕ေရွာင္လမ္း၊ ေျမနီကုန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2027430, 057-2026944, 057-2027431, 057-2027944