Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေရႊလြန္းပ်ံ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၂၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50082, 09-254881205

စိုးသိန္း (ဦး) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422550468

သန္းရင္ (ေဒၚ) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၆၊ (စ)-႐ံု၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50082

ထြန္းသရဖူ (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၈၊ ေက်ာက္တိုင္လမ္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50219

စိုးသိန္း (ကို) (ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၃၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31160425