Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

သုဓမၼာလမ္း၊ ေခမာသီလမ္း ေထာင့္၊ ေျမာက္ဥကၠလာပအဝိုင္း အနီး၊ (င)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9690351, 09-450026922

လျပည့္ဝန္း (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁၁၅၉၊ ဧရာလမ္း၊ ဧရာ(၂၁)လမ္း ေထာင့္၊ (ည)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73018218, 09-450006757

ျမနႏၵာ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၆၆၄၊ ေခမာသီလမ္း၊ (ဆ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9690337, 09-421125252

ျပည္ေက်ာ္ၾကား (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၆၆၂၊ သုဓမၼာလမ္း၊ သႏၲာမွတ္တိုင္ အနီး၊ (စ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402704777, 09-73092629, 01-9699607

ေရႊအိမ္ေတာ္ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁၂၅၅၊ သုဓမၼာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5196990, 01-651297

လမင္းအိမ္ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

ႀကိဳးတံတားလမ္း၊ (၁၀၃)မွတ္တိုင္ အနီး၊ (ဋ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450180944

ညစည္းစိမ္ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၇၃၇၊ ေဝဘာဂီလမ္း၊ (ည)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421015221, 09-458184598

ျပည့္စံု (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁၈၅၊ သစၥာပန္းလမ္း၊ ခြာညိဳ(၂)လမ္း ေထာင့္၊ (ဌ)ရပ္ကြက္၊

ေျမာက္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-449510488, 09-953131149