Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

High Sweet (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အမွတ္ ၁၅/ဘီ/စီ၊ ပဒင္းတန္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-25663, 042-24663, 042-22663, 09-778133112, 09-787171093

ပတၱျမားခန္းမ (ခန္းမေဆာင္မ်ား (ငွားရမ္း))

အရာရွိရိပ္သာလမ္း၊ ျမကၽြန္းသာအိမ္ရာ အနီး၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-960027777, 09-960025555