Add your listing here

Results 1 - 10 of 24

7 Star (ဆံသဆိုင္)

စကားဝါလမ္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-797657517

ဗိုလ္မင္း (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၃၄၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-778239839

Bright Star (ဆံသဆိုင္)

ေအာင္စိုးမိုးလမ္း၊ ယင္းမာလမ္း ေထာင့္၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-250377525

ဟန္သစ္ (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၁၁၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-897977149

I.Q (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၁၊ ေအာင္သီဟလမ္း၊ က-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-36736487, 09-420178915

ေက်ာ္ (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၄၈/၄၉၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-797670327

လစႀကၤာ (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၄၃/၄၄၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-776588008

ေမာင္ပု (ဦး) (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၅၂၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

မိုးစံပယ္ (ဆံသဆိုင္)

ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

နဒီလိႈင္း (ဆံသဆိုင္)

အခန္း ၁၇၊ ပါတီလမ္း၊ တ-စ-ညဆိုင္ခန္း၊ ေအာင္ေဇယ်ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-776588008