Add your listing here

Results 1 - 10 of 11

ေအာင္ျမင့္ျမတ္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊ ဆပ္သြားဖူးလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425269152, 09-455642520

ေအးေမာင္ (ဦး) + ၾကည္ေမႊး (ေဒၚ) (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ဆပ္သြားဖူးလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-296740, 09-5074775

ခ်စ္တီး (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

တိုက္ ၁၊ အခန္း ၀၀၁၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-290466, 09-5163508

ႏွင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421046868, 09-5198743

လံုမိန္ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

တိုက္ ၆၊ အခန္း ၀၀၂/၁၀၂၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-202601

မိုးနတ္သံ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

တိုက္ ၅၊ အခန္း ၀၀၄၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-295274, 09-453629226

ရွင္းရွင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ေရေက်ာ္လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420181454

႐ႈိင္း (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၂၇၊ ေရေက်ာ္ေစ်း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5066804

စင္းလီ (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

တိုက္ ၆၊ အခန္း ၀၀၁၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ပုဇြန္ေတာင္ဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-299916, 09-43180080

သန္းသန္းေဌး (ေရႊပန္းထိမ္၊ ေရႊဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၇၊ အထက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-290467, 09-5114390