Add your listing here

Results 11 - 20 of 27

စုစု (ေဒၚ) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၁၃၊ စြယ္ေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255827387

သန္းေ႒း (ေဒၚ) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-402289675, 09-793452927

သန္းေဇာ္မိုး (ဦး) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၆၉၊ အင္ၾကင္းလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-23221

သီရိေမတၱာ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

သစ္ဆန္း (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၇၊ ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊ ေထာင္ဝိေက်းရြာ၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-768358617

ေဝဟင္ဦး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၆၀၊ သုဓႏုလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255846672

ေဝဟင္ဦး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၂၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5660201

ေဝဟင္ဦး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-250806931, 09-784124779

ေဝဟင္ဦး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-790597150, 09-252568332

ဝင္းေမတၱာ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၁၊ မင္းတန္းလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5661538