Add your listing here

Results 1 - 10 of 27

ေအာင္ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425027355, 09-451683291

ေအာင္ေရႊမိုး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၈၊ ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255970804

ေအာင္ေရႊမိုး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အခန္း ၃/၈၆၊ ရတနာသိဂႌလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425004001, 09-691110554

ပန္းျဖဴ (ေဒၚ) (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

(အို)-႐ံု၊ အမွတ္(၁)စံျပေဈး၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-786664974

ဖူးျပည့္ျပည့္ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၃၅၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-49770702, 09-09425001496, 09-252396587

ဆန္းသစ္ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၈၊ ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425013050

ေရႊမိုး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

မေဟာ္ဂနီလမ္း၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425263235

ေရႊေမတၱာ (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255838076, 09-793369582

ေရႊမ်ိဳး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

ဘားအံ-လႈိင္းဘဲြ႕လမ္း၊ ေတာင္ကေလးရြာ၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-49817033

ဆုေက်းဇူး (ပရိေဘာဂလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၇၇၊ ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-73760141