Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Actionaid (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

ေအာင္သိဒၶိလမ္း၊ စက္တန္းရပ္၊ ေအာင္ဆန္းရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23697

ေမတၱာပါရမီ (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

ထီးသုံးဆင့္ဘုရား ေျမာက္ဘက္၊ ျပည္သာယာေတာင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402710333, 09-402710334

ေမတၱာ႐ွင္ (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

ဘူတာေဟာင္းလမ္း၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43048267, 09-43132603

ျဖဴစင္ေမတၱာ (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

ျမခေရလမ္း၊ သီရိမဂၤလာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23334, 09-403707092

ေစတနာေမတၱာ႐ွင္ (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

သုခုမလမ္း၊ နယ္ေျမ(၃)၊ ေအာင္ေဇယ်ာရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23272, 09-33124211, 09-402562777

ရန္ေအာင္ျမင္ (ဈာပနဝန္ေဆာင္မႈ)

ရန္ေအာင္ျမင္ဘုရား၊ ေစ်းအေ႐ွ႕ျပင္ရပ္ကြက္၊

မိတၳီလာ၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

064-23756