Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ဘိုးဘိုးႀကီး (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ဘိုးဘိုးႀကီးလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45212

ၿမိဳ႕ခ်စ္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ၿမိဳ႕မေဈး အေရွ႔ဘက္၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45051 C/O

Royal (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ရတနာလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45337

႐ွမ္း႐ိုးမ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

နႏၵဝန္လမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45502 C/O

ေ႐ႊပင့္ကူ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ေ႐ႊလီလမ္း၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45254

ရန္ႀကီးေအာင္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

ဘီအိုစီ အနီး၊ ေျမာက္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45503

စံရိပ္ၿငိမ္ (စားေသာက္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ တပ-၁၊ ၿမိဳ႕လယ္လမ္း၊ ေတာင္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

မိုးမိတ္၊ရွမ္းျပည္နယ္

086-45147