Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ဗလသိဒၶိမီးသတ္စခန္း

ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ ဗလသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-421848

ေနျပည္ေတာ္ဗဟိုမီးသတ္တပ္ဖြဲ႔

ဇမၺဴက်က္သေရလမ္း၊ ေဘာဂသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-420005, 067-420017

ပညာသိဒၶိနယ္ေျမမီးသတ္စခန္း

မဟာေဇယ်လမ္း၊ ပညာ့သိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-413102

ေရႊၾကာပင္မီးသတ္စခန္း

ေတာ္ဝင္ရတနာလမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43079296

သုခသိဒၶိနယ္ေျမမီးသတ္စခန္း

လွကလ်ာလမ္း၊ ေဇယ်ာေအာင္ေျမလမ္း ေထာင့္၊ သုခသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-401599

ဇမၺဴသီရိမီးသတ္စခန္း

ရာဇာဌာနီလမ္း၊ မဂၤလာသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-414040, 09-258525123

ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္မီးသတ္ဦးစီးဌာန

ဇမၺဴက်က္သေရလမ္း၊ ေဘာဂသိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-420025

ေဇယ်ာမီးသတ္စခန္း

အဓိပတိလမ္း၊ ေဇယ်သိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-403564