Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ဒို႔ဧရာဝတီ (၁) (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၁၈၊ (၁၅)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8598624, 042-50330

ထိန္ဝင္း (ကို) (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၁၅၊ (၁၅)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49717188, 09-448330114

ဆန္းလဝန္း (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၂၈၊ စိန္ပန္းပတ္လမ္း၊ ေသာင္တန္းပြဲ႐ံု၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49717600, 09-790961558

စိုးသူ (ကို) (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၉၇၊ ယမံုနာလမ္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဈး အနီး၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777973406

သီတာဦး (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

အမွတ္ ၁၇၊ (၁၅)လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-795500024

ဖူးဖူး (ဓာတ္ေျမၾသဇာ)

စိန္ပန္းပတ္လမ္း၊ ေသာင္တန္းပြဲ႐ံု၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422526507