Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ထိပ္တန္း (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ေက်ာ္စန္း (ကို) + သူဇာ (မ) (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၃၈၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-793540228, 09-790148503

လင္းေရာင္ျခည္ (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂၆)လမ္းေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20279, 046-20643, 09-8540279, 09-790148255

စိုးမိုးႏိုင္ (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ လမ္းမေတာ္လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

သံစဥ္မိုး (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၂၀၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂၁)လမ္းေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8540221, 046-20154 [Res]

သံစဥ္မိုး (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၂၀၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂၁)လမ္းေထာင့္၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8540221, 046-20154 [Res]

တင့္လြင္ (ကုိ) (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂၈)လမ္းေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49706165

ထြန္း (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အခန္း ၁၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဘုရားဆိုင္ခန္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422519714

ၾကည္တာ (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၁၈၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20247, 09-8586393, 09-5122405

စန္းေသာ္တာ (အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၈၅၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790148250, 09-790148256, 09-429706055