Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ေအာင္သရဖူ (ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-43038309, 09-253601883

ျမတ္ေတာ္ဝင္ (ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၈၈၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-43171439

နဝရတ္ (ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-971090943, 09-974542727

ပညာမိုး (ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-420717055

နဝရတ္ (ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆၄၉၊ ၿမိဳ႕သစ္(၂)လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-49335636