Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

Lucky Five (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

ဗိုလ္ဗထူး(ဒိုဗီကုန္း)လမ္း၊ အ-ထ-က (၁) ဆိုင္ခန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-421034882, 09-421165429

Unicom (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

(၂)လမ္း၊ ဦးဘခ်ိဳလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422480841

ဂႏၶမာ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

အခန္း ၈၊ (၇)လမ္း၊ တာ၀တိ ံသာဘုရားတိုက္တန္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-253501003, 042-70134

Power (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

အခန္း ၆/၉/၁၀/၁၁/၁၂၊ ဗိုလ္ဗထူး(ဒိုဗီကုန္း)လမ္း၊ အ-ထ-က (၁) ၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-773291500

တုမရ (ကြန္ပ်ဴတာစာစီလုပ္ငန္း)

(၇)လမ္း၊ ေ႐ႊသာေလ်ာင္းဘုရား အေရွ႕၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-790183088, 09-442163532, 09-49742515, 042-70134