Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

လွျမင့္ (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50124, 046-50214

ႏွင္းဝတ္ရည္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၊ (စ)-႐ံု၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250423478

ပင္ဟုန္ (ဦး) + က်င္ေမ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၇၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50059, 046-50283

ေတာ္ဝင္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၃၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဗႏၶဳလရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50129

ေဝလင္းထြဋ္ (ကို) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250116665

ေဇာ္ဝင္း (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၅၊ ေရႊေရစည္လမ္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250223998, 09-795646842, 09-422500659

ထန္ေဖါ့ (ဦး) + ခင္ဥ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50078