Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ထိပ္တန္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၇၉/၁၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5388180, 09-790147282

လပ္ကီး (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-252380539, 09-31433464

စန္းရီ (ေဒၚ) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၇၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

စိန္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ေက်ာက္ႀကီးလမ္း၊ သံမဏိရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-55103

ထြန္း (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၈၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ရဲစခန္းလမ္းေထာင့္၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5078822, 054-55282

ဝင္းျမတ္ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ င/၁၃၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-788707902

ဝင္း (ဦး) (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ဂုဏ္ေတာ္ရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

054-55212, 09-790147280

ေဇယ်ာၫြန္႔ (စတိုးဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၊ ရန္ကုန္ - မႏၲေလးလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ပဲႏြယ္ကုန္း၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-976420340, 09-790147302