Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

ခ်စ္ဦး (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

(စ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄/၁၅၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422500795

ခင္ေအာင္ (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၅/၆၊ (စ)-႐ံု၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31395252

ဘုန္းျမင့္ (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အခန္း ၁၈ မွ ၂၂၊ (စ)-႐ံု၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊ မ်က္ႏွာစာတန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50245

တင္စိုး (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

(စီ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၊ စည္ပင္သာယာေဈး၊

အသုတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-50225, 09-427897302