Add your listing here

Results 1 - 10 of 21

ေအဝမ္း (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45689, 09-49730336

ေအာင္ (ဦး) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

ေရႊ၀ါထြန္းလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422478732

ေအးမင္း (၂) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၉၉၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254431343

ခ်ဳိႀကီး (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250825988

လွလြန္းေဆြ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၈၊ မေနာ္သုခလမ္း(၇ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45270

ေမႊး (ေဒၚ) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း(ပထမလမ္း)(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45126

က်ားကမ႓ာ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း(ပထမလမ္း)(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-36130268

ႀကိဳးၾကာ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၃၇၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450053709

ေမာင္ေက်ာ္ (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၁၊ ဧရာမင္းလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

မင္းေဇာ္ (ကို) (မုန္႔မ်ိဳးစံုဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၈၁၊ မေနာ္ဟရီလမ္း(၄ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45348