Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

Diamond Concrete (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

၁၃လမ္း၊ တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423665825, 09-455599525

Diamond Concrete Cellular Light Weight Co., Ltd. (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ႐ြာေထာင္ရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-455599525, 09-794766414

ဟိန္းရာဇာ (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ငုေ႐ႊဝါလမ္း၊ ရတနာဒီပံရပ္၊ ႐ြာေထာင္ရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423665242, 09-455693503, 09-795040575, 09-783249788

ဟိန္းရာဇာ (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ဆန္တန္းလမ္း၊ ႐ြာေထာင္ရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423665242, 09-795040575, 09-783249788, 09-455693503

တည္ၿငိမ္ (ကြန္ကရစ္ပစၥည္းမ်ား)

ျပည္လမ္း၊ တေရာ္ကုန္းရပ္ကြက္၊

ေအာင္လံ၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

09-423734759