Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

Good Time (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(က/၁)၊ အခန္း ၄/၅၊ သီရိရတနာၿမိဳ႕မေဈး၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-973122100, 09-450515462

ထြန္းထြန္း (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

လမ္းမေတာ္လမ္း၊ ဘုရားႀကီးလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-43019750

ထြန္းထြန္းႏိုင္ (ကို) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

႐ံု-(က/၈)၊ အခန္း ၁၃/၁၄၊ သီရိရတနာၿမိဳ႕မေဈး၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-43019750

ျဖဴးေမာင္-ျဖဴးညီ (ရန္ကုန္မိုဘိုင္း ၃) (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၇၆၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30332, 067-30240, 09-8300840

Sunday (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၄၉၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

09-43168476, 09-974142009

ေရာင္နီဦး (နာရီအေရာင္းဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅၅၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

လယ္ေဝး၊ေနျပည္ေတာ္

067-30307, 09-8301730, 09-773762042