Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေအာင္မိုး(ေဒါက္တာ)+ေဒါက္တာခင္ေမလြင္ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

အမွတ္ ၂၉၊ အိုးတန္းေလးလမ္း၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896818360

ေအာင္ဆန္းဦး(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

၂၅လမ္း၊ ေ႐ႊမင္းဝံရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-442073515

ေဒါက္တာခ်န္ဒရာ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

အမွတ္ ၁၇၊ အိုးတန္းေလးရပ္၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-442991507

လွေက်ာ္(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

ေဇယ်ာလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2006248

ထက္ဦး(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

ေဈးလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

072-21949

ထြန္းဦး(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

ေဇယ်ာလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-30022000, 072-22147

လမင္း (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မိုးဇာလမ္း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-5544622

မာေစ (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

မာေစလမ္း၊ ပန္းပဲတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

072-21725, 09-979460763

ျမင့္သန္း(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

စစ္ကိုင္းေတာင္႐ိုးလမ္း၊ နန္းဦးၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43156146

ေနလင္း(ေဒါက္တာ) (ေဆးကုခန္းမ်ား (ပုဂၢလိက))

နန္းဦးၿမိဳ႕သစ္ရပ္၊ နန္းဦးၿမိဳ႕သစ္ရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43003139