Add your listing here

Results 1 - 2 of 2

ေရႊျပည္သာလူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္း (ေဆးကုခန္းမ်ား (အစိုးရ) )

အခန္း ၀၀၁၊ စက္မႈလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၁)၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-3614123

ေရႊျပည္သာလူမႈဖူလံုေရးေဆးခန္း (ေဆးကုခန္းမ်ား (အစိုးရ) )

အမွတ္ ၂၄၁/ဘီ၊ ေတာ္ဝင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9615044, 01-3610720