Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

Fu Xing Brother Group of Companies (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄၅၊ ေရႊဝတ္မႈန္(၃)လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-29150, 09-428667708

Great Ayeyarwaddy Limited (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၂၀၊ ႐ွင္ပင္ဘုန္းပြင္႕လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22494, 042-25813, 09-49717122

Oriental Leaf International Co.,Ltd. (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၉၉၆၊ တက္ဆိပ္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22260, 09-785101773

Star Way Co.,Ltd. (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၈၄၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-24822

သက္ႏိုင္ (ဦး) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(၄)၊ အခန္း ၇၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31365511

Virgina Tobacco Co.,Ltd. (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၁၇၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-22995

စိန္ဝတ္မႈန္ကုမၸဏီလီမိတက္ (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၇၇၊ ေရႊဝတ္မႈန္လမ္း၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-25672, 09-5119355