Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ခင္သန္းေအး (မ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄၁/က၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ငုေရႊဝါလမ္း ေထာင့္၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-49207389

သန္းသန္းျမင့္ (ေဒၚ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(စီ/၃)၊ အခန္း ၃၁/၃၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70513

သန္းသန္းဆင့္ (မ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၄၁/ခ၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ငုေရႊဝါလမ္း ေထာင့္၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-420725388

သီ (မ)၊ ခုိင္ (မ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(စီ/၆)၊ အခန္း ၉/၁၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-797654922, 09-260407360

ဝင္းခိုင္ (ကို) + ေဌးေဌး (မ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

အမွတ္ ၁၀/၁၀၀၀၊ ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ ဆရာစံရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70936, 09-420752239

ဝင္းသိန္း (ဦး) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(စီ/၃)၊ အခန္း ၄၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-254149765

မိုးသီ (မ) (စီးကရက္ (ထုတ္လုပ္၊ျဖန္႔ခ်ိ))

႐ံု-(စီ/၈)၊ အခန္း ၃၈/၃၉၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-254939697