Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေရွးဦးအရြယ္ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးႏွင့္ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာပင္မအေထာက္အကူျပဳဗဟိုဌာန (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ အဂၤလိပ္နာမည္ႏွင္႕တူ၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-661381

သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားေန႔ပိုင္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၄၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ပါရမီလမ္း ေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-657914, 01-657013

မသန္စြမ္းကေလးမ်ားျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9663392, 09-450416727

ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္း (ရန္ကုန္) (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၁၅/ဒီ၊ ဗဟိုလမ္း (ေအာက္)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-685463

က်ိဳက္ဝိုင္းလူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-650035

ျမန္မာႏိုင္ငံမွမိသားစုမ်ားဘဝျမွင့္တင္ေပးသူမ်ားအသင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၆၊ ျပည္လမ္း၊ ေအဝမ္းမွတ္တိုင္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250602180, 09-5413073

ျမန္မာႏိုင္ငံခရစ္ယာန္မ်က္မျမင္မ်ားမိတ္သဟာ (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၁၆၅၊ ဗဟိုလမ္း (အထက္)၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-32237791, 01-662034

မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9661442, 01-652371

က႐ုဏာေရးသီလရွင္ေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၉/ေအ၊ သလႅာဝတီလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-662770, 09-33464291, 09-420034062

အမိ်ဳးသမီးကေလးမ်ားသင္တန္းေက်ာင္း (ပရဟိတေဂဟာမ်ား)

အမွတ္ ၄၉၊ မလိခလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9660302, 09-450023617, 09-456390556