Add your listing here

Results 1 - 10 of 74

အမွတ္တရ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္(၂) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-972158942, 09-977025598

အမွတ္တရ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္(၂) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422494271

အမွတ္တရ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ေဗာဓိတံတား အနီး၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္(၂) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-254430633, 09-791378052

ေအာင္ျမန္မာ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၄၆၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းလမ္း(ရန္ကုန္-ဟသၤာတလမ္း)၊ ဆကာရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-2022613, 09-428581484

ေအးျမင့္ (ေဒၚ) (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(ဂ်ီ/၃)၊ အခန္း ၁၉/၂၀/၃/၄/၂၁၊ ပေဒသာေဈး၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8580848, 09-43001167

ခ်ဳိခ်ဳိ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္းမၾကီး၊ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္(၂) ရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30483, 09-422456488

ဂရိတ္ဝမ္း (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၊ ကုန္စံုလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ပုသိမ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-25471

လိႈင္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၁၆၂၊ ဗိုလ္ခု်ပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊

ပန္းတေနာ္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-30336, 09-49268507

ျမႇားနတ္ေမာင္ (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

႐ံု-(၃)၊ အခန္း ၁/၁၉/၂၀၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-6501813, 09-8537087, 09-896501813

ေဌး (ေဒၚ) (ေကာ္ေဇာ၊ ဖေယာင္းပုဆိုး၊ ဖ်ာႏွင့္ မိုးကာေရာင္းဝယ္ေရး)

အမွတ္ ၉၇၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-2021205, 09-402009432