Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ေအာင္ႀကီး (ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ေလထိုးကြ်တ္ဖာလုပ္ငန္း)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ လိပ္က်႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33303966

ေအာင္ႀကီး(ဦး) (ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ေလထိုးကြ်တ္ဖာလုပ္ငန္း)

မႏၱေလး-မိုးကုတ္လမ္း၊ အမွတ္(၃)၊ ဇရပ္ကြင္း႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-33820535

ေက်ာ္ထက္ေက်ာ္ (ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ေလထိုးကြ်တ္ဖာလုပ္ငန္း)

သပိတ္က်ဥ္းလမ္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ၇မိုင္လမ္းဆံု ေထာင့္၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47203277

ေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ (ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ေလထိုးကြ်တ္ဖာလုပ္ငန္း)

သပိတ္က်ဥ္းလမ္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ၇မိုင္႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47115031, 09-73902935

မ်ိဳးျမန္မာ (ကား၊ ဆိုင္ကယ္ ေလထိုးကြ်တ္ဖာလုပ္ငန္း)

သပိတ္က်ဥ္းလမ္း-မႏၱေလးလမ္း၊ ၇မိုင္႐ြာ၊

သပိတ္က်ဥ္း၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-47115001