Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ေအာင္စိုးစံ (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-49450493, 09-423662714

High Class (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကညန႐ံုး၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-43023426

ေနဝင္း (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၄၈၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-425003307, 09-786717102, 09-33886386

ဥာဏ္ႀကီး (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ကိ်ဳက္ပြန္ဘုရား အနီး၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-428093880

OK One (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၀၅၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္း၊ ဟံသာဝတီရပ္ကြက္၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-421030223

စြမ္း (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

သနပ္ပင္လမ္း၊ ကမာနတ္ရြာ၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250299009

စြမ္း (ကားအင္ဂ်င္ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား)

သနပ္ပင္လမ္း၊ ကမာနတ္ရြာ၊

ပဲခူး၊ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

09-250299009