Add your listing here

Results 1 - 10 of 61

အၾကင္နာ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

ဘုရားႀကီးလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-794335060

ေအာင္္ကမ႓ာ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၉/၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နယ္ေျမ(၃)၊ ေတာင္ဖီလာရပ္ကြက္၊

ကေလး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400493870, 09-794002734

ေအာင္ျမင္ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေညာင္ကိုင္းရပ္၊ မံု႐ြာေတာင္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-896450995, 09-403708287

ေအာင္ရဲဝင္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ေအာင္ခ်မ္းသာရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400404704, 09-400422928

ျခဴး (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

ေဇာတိကလမ္း၊ ရန္ကင္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-252506373

ဟိန္းစိုးလတ္ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ နန္းေတာ္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၇)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊဘို၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-960218185

ဟိန္းစိုးလတ္ (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

တပင္ေ႐ႊထီးလမ္း၊ နန္းေတာ္တိုက္တန္း၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊဘို၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

075-22118, 09-770450218

လွေထြး(မ) (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၃၊ ဘီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္၊

ကသာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-786331560

ထူး (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၃၄၊ တ႐ုတ္တန္းလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-47051899, 09-791196772

ထြန္း (ကားအမိုးႏွင့္ကူ႐ွင္)

အမွတ္ ၆၅၊ ရန္ေအာင္မဂၤလာလမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ ေဈးတန္းရပ္ကြက္၊

တမူး၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-256489989