Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ဗဟိုရ္ (ေညာင္တုန္း-ရန္ကုန္) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အေ၀းေျပး၀န္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-20267, 09-8540283, 09-254592592

ေမာ္ကြန္းသစ္ (ပုသိမ္-ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ရန္ကုန္-ပုသိမ္လမ္း၊ ဗိုလ္ျမတ္ထြန္းတံတား အနီး၊ ႀကိဳင္ပင္ဆည္ေက်းရြာ၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49326859, 09-428572166

ရိန္းဂ်ား (ေညာင္တုန္း-ရန္ကုန္) (အေဝးေျပးကားလိုင္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အေ၀းေျပး၀န္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေညာင္တုန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49742316, 09-782748790