Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ေအာင္ႀကီး (ကို) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပတၱျမားရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422466375, 09-765466375

ေက်ာ္ရ (ဦး) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၇)၊ အခန္း ၁၄၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60167

နီ (မ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၄၊ ျမဴ႐ံုးလမ္း၊ ေရေက်ာ္ရပ္ကြက္၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-60593

ညိဳ (ေဒၚ) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၇)၊ အခန္း ၇၁/၇၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450003396

ေရႊစံျပ (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ရတနာ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇/၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49720010, 09-254806994

စိုးျမင့္ (ဦး) (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၇)၊ အခန္း ၁၀/၁၁၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-428537786

သစ္ဆန္း (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

(ရတနာ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅/၁၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8537414, 09-422490414

သစ္ဆန္း (ကြမ္းသီးႏွင့္ ကြမ္းယာပစၥည္းမ်ား)

႐ံု-(၇)၊ အခန္း ၂၂၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဝါးခယ္မ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8537414