Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ထန္းေတာႀကီး (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၄၄၊ ငုေရႊဝါလမ္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70188, 09-254279775

ပဒုမၼာေရႊၾကာပန္း (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၀၉၊ မဂၤလာလမ္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70267, 09-254149285

Phyo (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၂၃၆၊ ေအာင္စိုးမိုးလမ္း၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-250695133

ဝင္းသီရိ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ေအာင္သီဟလမ္း၊ သံလမ္း အနီး၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-70369, 067-70554, 09-6807056, 09-8300995

ျမတ္ပေဒသာ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၆၅၉၊ သူရိယလမ္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္ရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-8070329, 09-448545804, 09-250689344

Sun Flower (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

ငုေရႊဝါလမ္း၊ ေဈးေတာင္ဘက္လမ္း ေထာင့္၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

09-43156898, 09-254939763

သန္႔စင္လိႈင္ (ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳး)

အမွတ္ ၉၁၊ ငုေရႊဝါလမ္း၊ ေအာင္စိုးမိုးလမ္း ေထာင့္၊ ျမဝတီရပ္ကြက္၊

တပ္ကုန္း၊ေနျပည္ေတာ္

067-8070947, 09-974321172, 09-8301559