Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္

အမွတ္ ၆၂၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45106, 045-45420, 045-45200, 045-45526

cbbank@mptmail.net.mm, contract@cbbank.com.mm

www.cbbankmyanmar.com,www.cbbank.com.mm

ကမ႓ာ႔ရတနာဘဏ္လီမိတက္ (ဘိုကေလးဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၃၉၊ ဗိုလ္ေတဇလမ္း(ဒုတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45416, 045-45650, 09-8591257, 09-252644554, 09-456880223

bogalay.br@gtbmn.com

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္

အမွတ္ ၂၈၊ မေနာ္ဟရီလမ္း(၄ျဖတ္လမ္း)၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45317, 045-45630

ျမန္မာ့ေရွ႕ေဆာင္ဘဏ္လီမိတက္ (ဘိုကေလးဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၃၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း(တတိယလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘိုကေလး၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-45331, 045-45818~19

www.mabbank.com