Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

အာရွရန္ကုန္ဘဏ္လီမိတက္

အမွတ္ ၈၄၊ လမ္းမေတာ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-25076, 09-422474879

ဧရာဝတီဘဏ္လီမိတက္ (ဓႏုျဖဴဘဏ္ခဲြ)

အမွတ္ ၉၊ အေက်ာ္တာလမ္းမ၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-25432, 046-25446, 042-25464, 01-2317777

www.ayabank.com

သမဝါယမဘဏ္လီမိတက္ (ဓႏုျဖဴဘဏ္ခြဲ)

အမွတ္ ၅၈၊ မဟာေဇာတလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-25160, 046-25161, 046-25237, 046-25295

www.cbbankmm.com

ကေမ႓ာဇဘဏ္လီမိတက္ (ဓႏုျဖဴဘဏ္ခြဲ )

အမွတ္ ၂၉၊ ဘုရားလမ္း၊ ေခမာလမ္း ေထာင့္၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဓႏုျဖဴ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

046-25387, 046-25357, 046-25201, 046-25190, 046-25022

www.kbzbank.com