Add your listing here

Results 1 - 10 of 28

ေအာင္ (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၅၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ဘုရားႀကီးရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-782590496

ေအာင္က်င္ (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

(ဂ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၊ ေအာင္သာယာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49906489

ေအာင္က်င္ (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အခန္း ၂၅၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊ အျပင္တန္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-31943336

ေအာင္လြင္ (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

(ခ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၄/၁၄၆၊ ေအာင္သာယာေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262021434, 09-793425548

မိသားစု (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၀၈၊ အဂၤပုိလမ္း၊ သံုးပင္ကြင္းရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8580935, 09-794364255

လွခင္ (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၆၊ ခ်မ္းေျမ႕သာယာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

သာေပါင္း၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260424941

လွ (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၅၊ မအူပင္-ေမာ္ကၽြန္းလမ္း၊ ေဈးပိုင္းရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8585161

ေက်ာ္ေက်ာ္ခိုင္ (ကို) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၈၈၊ အဂၤပုိလမ္း၊ လယ္တီကြင္းရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-30230044

ေက်ာ္စိုးမိုး (ဦး) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ကေနာင္စုရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49748781

ေက်ာ္စိုး (ကို) (ဝါးထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၄၆၆၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ကေနာင္စုရပ္ကြက္၊

ဟသၤာတ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-49746781