Add your listing here

Results 1 - 10 of 121

အာကာေဆြ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ေရႊေညာင္ရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-85428, 042-85609

ေအာင္ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေရလဲလမ္း၊ အိုင္၀ိုင္း႐ြာ၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422458717

ေအာင္သိဒိၶလြင္ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၄၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ကမ္းနားရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

044-35199

ေအးေအးလြင္ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၂၀၊ ဗိုလ္ဗထူး(ဒိုဗီကုန္း)လမ္း၊ (၆)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-71210 c/o

ေအးက်င္ (ေဒၚ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၅၊ စကားဝါလမ္း၊ အိမ္မဲႀကီးရပ္ကြက္၊

အိမ္မဲ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-85321, 09-772855864

ေအးျမင့္ (ေဒၚ) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၁၂၁/ေအ/၅၊ ကုန္သည္လမ္း(ကမ္းနားလမ္း)၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-80683, 09-49744017, 09-250826680, 09-257592321

ေအးေမတၱာမိသားစု (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ကမ္းနားလမ္း၊ ကမ္းနားရပ္ကြက္၊

ဇလြန္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

ဘထြန္း (ဦး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

အမွတ္ ၂၄၂၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ သဲပံုဆိပ္ေဈး အနီး၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ေျမာင္းျမ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

042-70349

ခ်စ္ေဌး (ဦး) (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ဘုရားလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

လပြတၱာ၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250748778

ဓနေက်ာ္ (ဝါး၊ဓနိ၊သက္ကယ္)

ေရလဲလမ္း၊ တေလာက္လက္ (အေနာက္)ရပ္ကြက္၊

မအူပင္၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-974851716