Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ဟိန္းဈာန္ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အမွတ္ ၁၇၊ င-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33063413

ျမမာလာ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အမွတ္ ၁၆၊ ေျမညီထပ္၊ င-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

072-21698, 09-47063080, 09-91030596

ေတာ္ဝင္သူ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

သုဓမၼာလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-91030612

All Today (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အမွတ္ ၃၊ ေျမညီထပ္၊ စီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43062150

ေအာင္ထိပ္ပန္ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အမွတ္ ၁၄၊၁၅၊ ေျမညီထပ္၊ င-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ အေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2055161, 09-33771177

ခိုင္ဝါ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အိုးတန္းေလးလမ္း၊ မင္းလမ္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33226521, 09-972644123

ကိုခ်ိဳ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

ေစ်းလမ္း၊ ပိုးတန္းရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-780951832

သစၥာေ႐ႊစင္ (အိတ္အမ်ဳိးမ်ဳိး (အျခား))

အမွတ္ ၂၊ အီးဘီ-႐ံု၊ ၿမိဳ႕မေစ်း၊ ၿမိဳ႕မေစ်းအေ႐ွ႕ဘက္တိုက္တန္း၊ မိုးဇာရပ္ကြက္၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2034203, 09-962034203