ကေမ႓ာဇဟသၤာ

ဟိုတယ္မ်ား

Address :အမွတ္ ၁/ေအ၊ ဗထူးလမ္း၊ ဥႆာၿမိဳ႕သစ္(၂)ရပ္ကြက္၊ပဲခူး

State :: ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-977454543, 052-2230485

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • 24 နာရီဝန္ေဆာင္မႈ

Share This Page