Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

**ဘားအံျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

ဇဲြကပင္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21092

*ဘားအံခ႐ိုင္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

သုဓႏုလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-22665

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္ခ႐ိုင္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

ေဗာဓိေက်ာင္းလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40037

ခ႐ိုင္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

သုခလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-50035, 09-428181223

လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

ဘားအံ-လိႈင္းဘဲြ႕လမ္း၊ (က)ရပ္ကြက္၊

လႈိင္းဘြဲ႔၊ကရင္ျပည္နယ္

058-45002

ဘားအံၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

သီရိလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-21197, 09-770067197

ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

ေဗာဓိေက်ာင္းလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ေကာ့ကရိတ္၊ကရင္ျပည္နယ္

058-40243

ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္စာရင္းစစ္႐ံုး (စာရင္းစစ္႐ံုးမ်ား)

သုခလမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ျမဝတီ၊ကရင္ျပည္နယ္

058-50041