Add your listing here

Results 1 - 10 of 19

ေအာင္ေမာ္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ခသ-၄၃၊ ခြန္သာလမ္း၊ ခြန္သာရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-50774

ခ်ိဳခ်ိဳ(ေဒၚ) (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

သီရိလမ္း၊ ၿမိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52220

ခင္ေမာင္လတ္(ဦး) (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၄၊ ႀကိဳးတံတားလမ္း၊ နားခါေတာင္ရပ္ကြက္၊

မိုးၫွင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-60056

မူဆာ(ဦး)ႏွင့္သားမ်ား (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ေအ-၈၊ အမွတ္(၁)ေဈး၊ မင္းရပ္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-43021963, 074-2522861

ျမင့္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

မိုးေမာက္လမ္း၊ အေရွ႕သာစည္ရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-50393, 09-47025860, 074-50677

OK (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၇၃၊ ေဇာ္ဂၽြန္းလမ္း၊ ႐ွမ္းစုေျမာက္ရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2522597

စက္ရီ(ဦး) (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အေနာ္ရထာလမ္း၊ နားခါေတာင္ရပ္ကြက္၊

မိုးၫွင္း၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-60193, 074-60199

စိန္ေမာင္ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၉၀၊ ေဇာ္ဂၽြန္းလမ္း၊ ကၽြန္းပင္သာရပ္ကြက္၊

ျမစ္ႀကီးနား၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-2523833, 074-2521157, 09-259043601

႐ွမ္းေလး (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ကန္ေတာ္ႀကီးလမ္း၊ ေဂၚရာကန္ အနီး၊ မင္းကုန္းရပ္ကြက္၊

ဗန္းေမာ္၊ကခ်င္ျပည္နယ္

09-260413690

ေ႐ႊမဥၨဴ (ဒန္၊ သံျဖဴ၊ သြပ္ပစၥည္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ၿမိဳ႕ကုန္းရပ္ကြက္၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊

ေ႐ႊကူ၊ကခ်င္ျပည္နယ္

074-52060